JAVNA NABAVA

Pregled dokumenata planova, izmjena i dopuna plana javne nabave po godinama

Pregled dokumenata javne nabave po godinama

Dokumenti

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

Izjava o postojanju/ne postojanju sukoba interesa

– „Sukladno članku 80. ZJN 2016 predstavnici naručitelja obvezni su potpisati izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa te je ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene. Nadalje, naručitelj je obvezan na temelju izjava svojih predstavnika na svojim internetskim stranicama objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016 ili s njim povezane osobe u sukobu interesa ili obavijest da takvi subjekti ne postoje te ih ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.
Popis gospodarskih subjekata sa kojima Vukovarski vodotoranj-simbol hrvatskog zajedništva d.o.o., sa sjedištem u Vukovaru, Bana Josipa Jelačića 3, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi:
1. Najpar d.o.o. za ugostiteljstvo, Vukovar, Bana Josipa Jelačića 3“

Skip to content